محصولات مینرونیوم

محصولات مینرونیوم، براساس موضوع فعالیت­ های شرکت، به پنج گروه زیر تقسیم می­ شود:

تولید مبلمان

طراحی و ساخت ویلا

طراحی و اجرای دکوراسیون

طراحی و ساخت مجتمع های مسکونی

طراحی و ساخت مراکز و مجتمع های گردشگری

طراحی و ساخت ویلا

تبلور دانش و هنر معماری، از طریق طراحی و ساخت آشکار می­ شود. مینرونیوم محل تلفیق، شکل­ گیری و ظهور این یگانگی می ­باشد. یک طرح معماری، زمانی ارزشمند و کاربردی می­ گردد، که توسط مهندسان با تجربه و دارای تخصص، در همگرایی با دیدگاه­ ها، جهان­ بینی و ارزش­ های معمار و طراح آن ساخته شود. معماری و مهندسی دو بال پرنده ­ای هستند، که خواسته­ های وسیع و رو به افزایش فردی و اجتماعی انسان را، با تلاش­ های هوشمندانه و انسجام یافتۀ، عینیت بخشیده، آسایش مادی و معنوی را برای استفاده کننده ­گان آن فراهم کرده، با ساختن یک بنای جدید به زیبایی­ های محیطی افزوده و آن را به یک اثر مانده ­گار جدید تبدیل می­ کنند. معماران با هنر خود، پنجره ای را بسوی آینده باز می کنند، و مهندسان با بهره گیری از علم و تکنولوژی، به رویاهای شما، با کار و تلاش عینیت می ­بخشند. معماران در این الگو، با رهبری خردمندانۀ خود، فرصت مدیریت درست ساخت را، برای مهندسان فراهم می ­کنند. آنها در این مسیر، عقل و هنر را در ساختن با هم آمیخته، و با معنی بخشی به مصالح و کار به نیازهای وسیع ذی نفعان جواب واقعی و منطقی می دهند.

بدرستی که بدون آمیختگی عقل و هنر، امکان بروز و ظهور یک عمارت مطلوب، که نهایتاً مورد پسند مشتری و سایر ذی­ نفعان باشد، وجود ندارد. مینرونیوم با کسب آگاهی و شناخت لازم از سبک ­های معماری، فنون مهندسی، تکنولوژی های موجود، مصالح و سایر عوامل اثرگذار در کیفیت نهایی ساخت، با داشتن جهان بینی و دیدگاه انسجام یافته، معیارها و شاخص های ارزیابی، امکان شکل­ گیری، نظامی را فراهم نموده اند، آنها با بهره­ مندی از دستاوردهای مدرنیته، رعایت اصول توسعه پایدار، ارزش­های فردی و اجتماعی، شناخت سبک های معماری و هنری، با آفرینش زیبایی ها، برای مشتریان نوید بخش آسایش و شادی باشند. آنها پست مدرنیسم را، برای شکوفایی ابتکار و خلاقیت فنی - هنری، در همگرایی با انسان، طبیعت و زندگی مطلوب اجتماعی، بستر مناسبی یافته اند. مینرونیوم با برگزیدن این سبک از معماری، متعاقباً با دستیابی به انعطاف بیشتر، در طراحی و مهندسی و ساخت، امکان جواب­گویی درست به نیازهای متنوع و وسیع مشتریان را پیداکرده است.

ارتباط یک اثر معماری و ساخت ابنیه، با کلیه عوامل و عناصر تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، جغرافیایی، علمی و تکنولوژیکی، بر همگان یک موضوع آشکار و بدیع است. مینرونیوم با انتخاب سبک پست مدرن و گرایش مینیمالیسم در طراحی و ساخت، به دنبال پاسخگویی حداکثری، به نیازهای مشتریان بازارهای هدف، با کیفیت مطلوب و مورد پسند او می­ باشد. مینرونیوم با در نظر گرفتن، سایر عوامل اثرگذار، در طراحی و ساخت، با اصل قرار دادن، اثرپذیری طراحی و ساخت ابنیه از موقعیت و شرایط جغرافیایی و محیطی، «با توجه به تنوع اقلیمی و جغرافیایی ایران» به منظور جلب رضایت مشتریان و جوابگویی به نیازهای متنوع آنها، مبادرت به طراحی و ساخت انواع ویلاهای منطبق با شرایط اقلیمی متفاوت می­ نماید.

طراحی و اجرای دکوراسیون

طراحان دکوراسیون و معماران در مینرونیوم، با درک رسالت و ماموریت خود، در یک کار گروهی، با استفاده از مجموعۀ درهم تنیده ­ای از تخصص ­ها و دانش­ های مهندسی، سبک های معماری، هنری و دانسته ­های سایر علوم، از طریق تلفیق منطقی ساختار، شکل و کاربرد، با طراحی و اجرای دکوراسیون به فضای زندگی ما معنا، شادی، رفاه، خرسندی و آسایش پایدار بخشیده، تا زندگی را برای ما خوش ­آیند، زیبا و لذت بخش نمایند.

از دیدگاه مینرونیوم، تقسیم ­بندی معماری و دکوراسیون به بخش­ های متداول داخلی، بیرونی، نما، محوطه ­سازی و محیط، فقط به منظور انجام درست کار و فراهم کردن زمینۀ استفاده از تخصص­ های مرتبط و تکمیل کنندۀ، حیطه­ های طراحی و عملیات اجرایی صورت گرفته است. این عناصر در مجموع، تابلوی را می­ سازند، که تمام اجزای آن، ارتباط معنادار و مکملی دارند. و هرکدام از آنها، عضو یک مجموعۀ تعریف شده، در سبک معماری، طراحی و دکوراسیون می ­باشند. بهتر آن است، این تقسیم بندی ها، از نظر سبک و محتوی، در عمل، هیچ گونه تناقض یا اختلاف معناداری با هم نداشته، بلکه در مجموع تابع یک مرکزیت فکری و یک طرح و اثر هنری و معماری باشند. لذا به منظور انتقال مفاهیم تخصصی و ساده­ سازی کار معماری، طراحی و اجرای دکوراسیون را، به بخش­ های زیر تقسیم کرده ایم:

دکوراسیون داخلی

دکوراسیون خارجی

(محوطه سازی - نما سازی - فضای سبز)

طراحی و ساخت مجتمع­ های گردشگری

طراحی و ساخت مجتمع­ های گردشگری، تابعی از محیط بازاریابی، طرح کسب­ و کار و شرایط اقلیمی مکان اجرای طرح می باشد. لذا مجتمع های گردشگری را از یک منظر، می توان براساس موضوع فعالیت و خدماتی که، قرار است طبق طرح کسب وکار ارائه دهند، تقیسم بندی کرد. از دید دیگر، مجتمع های گردشگری را می توان، براساس شرایط اقلیمی، موقعیت شهری، نوع کاربری و خدمات از هم تفکیک نمود. مینرونیوم با در نظر داشتن این موارد، مجتمع ­های گردشگری را براساس جغرافیا - کاربرد تقسیم بندی کرده. مینرونیوم اعتقاد دارد، با تلفیق عوامل و شرایط اثرگذار اقلیمی، با موضوع فعالیت های مجتمع، و با تعریف کاربردهای معین برای ابنیه­ های آن، می­ توان با هوشمندی هنرمندانه و مهندسی درست، به یک طرح معماری و مهندسی، که در نهایت مطلوب کارآفرینان، مدیران مجتمع و مشتریان آن (گردشگران بعنوان بهره برداران) باشد، نایل آمد.

طراحی و ساخت مجتمع­ های مسکونی

بی شک طراحی و ساخت مجتمع­های مسکونی تابعی از متغییرهای زیادی از جمله مسائل اقتصادی - مالی، موقعیت جغرافیای – اقلیمی، منابع دردسترس، تعداد و منزلت ساکنین، نیازهای ساکنین، محدودیت های قانونی، اهداف و نتایج مورد نظر سرمایه­ گذاران و سازندگان پروژه می باشد. لذا گوناگونی عوامل و متغیرهای موثر در طراحی و ساخت مجتمع­ های مسکونی، بستر لازم را در بین دانش پژوهان و مهندسان صنعت ساختمان و معماران و شهرسازان فراهم نموده تا آنها براساس نوع نگرش و گرایش خود تقسیم بندهای مختلفی را برای مجتمع­های مسکونی تعریف نمایند.

مینرونیوم با محور قراردادن اصول و ارزش­های مشتری مدارانه و توسعه­گرایانه و ماموریت سازمانی و با بهره­مندی از دانش و تجربیات معماران و سازندگان و به منظور تامین حداکثری نیازهای آشکار و پنهان مشتریان مبادرت به تعریف و تقسیم بندی نوع خاصی از مجتمع­های مسکونی نموده است. هر چند که این تقسیم بندی از تعریفات متداول تأثیر پذیرفته است، ولی ویژگی­های کیفی نهفته در آن، نشان دهندۀ تفاوت­ دیدگاه مینرونیوم نسبت به سایر فعالین در این عرصه می­باشد. لذا با توجه به پارامترهای عمومی در تعریف مجتمع­های مسکونی و تقسم بندی آنها و محتوی کیفی بیانیۀ ماموریت و اصول و ارزش­های مینرونیوم که تشکیل دهندۀ عناصر اصلی فلسفه کسب و کار شرکت می ­باشند ما مجتمع­های مسکونی را به سه گروه اصلی تقسیم ­بندی نموده ایم:

مجتمع مسکونی ویلایی
مجتمع مسکونی آپارتمانی
مجتمع های تلفیقی ویلا – آپارتمان

مینرونیوم با تلفیق سه گروه فوق با تقسیم بندی مجتمع ­ها بر اساس شرایط متفاوت اقلیمی و منابع در دسترس و خواسته های مشتری، مجتمع های مسکونی را بصورت خاص و یونیک طراحی نموده و می­ سازد.  

 طراحی و تولید مبلمان

مینرونیوم براساس موضوع فعالیت ­های خود، دو حوزۀ طراحی و تولید مبلمان، 1) مسکونی و 2) گردشگری را بعنوان حوزه های اصلی تولید مبلمان انتخاب نموده است. تنوع مصرف و کاربرد، مبلمان مسکونی (منزل) را  به دو گروه اصلی داخلی (in door) با زیر مجموعه های راحتی – نشیمن، پذیرایی و تشریفات، اتاق مستر، فرزندان، مهمان و کار، آشپزخانه، غذاخوری، بار پذیرایی، کنسول آرایشی، سرویس بهداشتی، رگال ها، میزهای کاربردی، صندلی های کاربردی، دراورها، کمدها، قفسه­ ها و سایر – سفارشی، و مبلمان خارجی (out door) به زیر مجموعه ­های، راحتی و نشیمن، غذا خوری، تفریحی – ورزشی تقسیم کرده است. گروه دیگر محصولات مینرونیوم، مبلمان گردشگری می­ باشد. تنوع طرح و مدل و گستردگی کاربردهای مبلمان گردشگری، تابعی از تنوع کسب و کار در این عرصه هست.

مینرونیوم به اهمیت محصولات مربوط به هریک از این شاخه­ ها، در ایجاد آسایش و آفرینش زیبایی، برای مشتریان واقف بوده، و در چهارچوب سبک­ های انتخاب شده، به هریک از عناصر تشکیل دهندۀ آن توجه دقیق و هوشمندانه ­ای کرده است. مینرونیوم برای ایجاد رفاه و آسایش از طریق مبلمان، در همۀ موارد موثر بر کیفیت نهایی، استانداردهای علمی و فنی لازم را رعایت نموده، و به منظور افزایش تمرکز و دقت همکاران، بخش طراحی و تولید مبلمان، سه شاخص اصلی کیفیت 1)« کاربردی بودن»، 2)«استحکام داشتن»و 3) «زیبایی» را بعنوان سه مقیاس اصلی در ارزیابی کیفیت کارهای تولیدی شرکت، سرمشق خود قرار داده است. نتیجۀ نهایی رعایت سه شاخص فوق، در طراحی، انتخاب مواد اولیه و ساخت، تولید محصولاتی با کیفیت مورد پسند مشتری، منجر به رفاه، آسایش، زیبایی بصری و شادی آفرینی برای او می ­شود.