طراحی و ساخت ویلا
تبلور دانش و هنر معماری، از طریق طراحی و ساخت نمایان می گردد. مینرونیوم محل تلفیق، شکل گیری و آشکارشدگی این امر می باشد. یک طرح معماری، زمانی ارزشمند و کاربردی است، که توسط مهندسان با تجربه و دارای تخصص، در همگرایی با دیدگاه ها، جهان بینی و ارزش های معمار و طراح آن ساخته شود. معماری و مهندسی دو بال پرنده ای هستند، که خواسته های وسیع و رو به افزایش فردی و اجتماعی انسان را، با تلاش های هوشمندانه و انسجام یافتۀ خود عینیت بخشیده، آسایش مادی و معنوی را برای استفاده کننده گان آن فراهم کرده، با ساختن یک بنای جدید به زیبایی های محیطی افزوده و آن را  به یک اثر مانده گار معماری تبدیل می نماید. معماران با هنر خود آینده را طراحی نموده، مهندسان با استفاده از دانش، تکنولوژی، کار و تلاش منسجم به زیبایی نهفته در آن عینیت می دهند. معماران با رهبری خردمندانۀ خود فرصت مدیریت درست ساخت را برای مهندسان فراهم می کنند. تا عقل و هنر را، در طراحی و ساخت، با هم آمیخته، و با معنی بخشی به مصالح و کار، به نیازهای وسیع مشتریان و سایر ذی نفعان، جواب واقعی و منطقی بدهند. 
بدرستی، بدون درهم آمیختگی عقل و هنر، امکان بروز و تولد یک ساختمان مطلوب، که نهایتاً مورد پسند مشتری و سایر ذی-نفعان باشد مقدور نیست. مینرونیوم با داشتن آگاهی و شناخت لازم، از سبک های معماری، روش های مهندسی ساخت، تکنولوژی های موجود، مصالح و سایر عوامل اثرگذار در کیفیت نهایی ساخت، داشتن جهان بینی و دیدگاه انسجام یافته، معیارها و شاخص های ارزیابی، امکان شکل گیری نظامی را فراهم نموده، که با بهره مندی از دستاوردهای مدرنیته، رعایت اصول توسعه پایدار، ارزش های فردی و اجتماعی، سبک های معماری و هنری، پست مدرنیسم را بستر مناسبی، برای شکوفایی ابتکار و خلاقیت فنی - هنری، همگرایی انسان با طبیعت و زندگی مطلوب اجتماعی را یافته. مینرونیوم با برگزیدن این سبک از معماری، همراه با انعطاف بیشتر، در طراحی، مهندسی و ساخت، امکان جواب گویی درست، به نیازهای متنوع و وسیع مشتریان را پیدا کرده است.
ارتباط یک اثر معماری، با کلیه عوامل و عناصر تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، جغرافیایی، علمی و تکنولوژیکی برای همگان یک موضوع آشکار و بدیع است. مینرونیوم با انتخاب سبک پست مدرن با گرایش مینیمالیسم، در ساخت عمارت های با کیفیت مطلوب، به دنبال پاسخگویی حداکثری، به نیازهای مشتریان بازارهای هدف خود می باشد. مینرونیوم ضمن در نظر گرفتن، سایر عوامل اثرگذار در طراحی و ساخت، با اصل قراردادن اثرپذیری طراحی و ساخت ابنیه از موقعیت شهری، شرایط جغرافیایی و محیطی، (با توجه به تنوع اقلیمی و جغرافیایی ایران) به منظور جلب رضایت مشتریان و جوابگویی به نیازهای متنوع آنها، با گروه بندی زیر، مبادرت به طراحی و ساخت انواع ویلاهای منطبق با شرایط اقلیمی متفاوت می نماید. 

تقسیم بندی ویلاها بر اساس شرایط اقلیمی