شرح وظایف نیروی های انسانی شاغل در کارگاه های ساختمانی
19 اردیبهشت 1400

شرح وظایف نیروی های انسانی شاغل در کارگاه های ساختمانی

در تهیه طرح سازماندهی اجرای پروژه های ساختمانی، تعریف شرح وظایف و مسئولیت های همکاران شاغل در کارگاه ساختمانی، جزو وظایف اصلی مدیریت شرکت می باشد. انتخاب درست نیروهای شایستۀ انسانی و بهره وری آنها در کارهای اجرایی به انجام تخصصی سازماندهی بستگی دارد.

شرح وظایف نیروی های انسانی شاغل در کارگاه های ساختمانی

شرح وظایف سرپرست کارگاه

الف) در کارگاه های بزرگ

 • تعيين و استقرار نگهبان، انباردار و مسئول خريد در كارگاه.
 • تجهيز دفتر كارگاه با هماهنگي دفتر مركزی.
 • تجهيز كارگاه شامل تامين آب و برق، هماهنگي با دفتر مركزی (مدير پروژه) جهت ساخت دفتر كارگاه انبار سيمان، انبار مصالح اتاق نگهبانی و اتاق استراحت كارگران، فنس كشی محوطه بر اساس نقشه جانمايی كارگاه.
 • هماهنگی با نماينده دستگاه بهره بردار و گرفتن بر و كف پروژه از شهرداری محل و استعلام از ادارات.
 • شناسايی محيط، منابع انسانی و منابع مصالح با جزييات طي ماه اول پروژه و ارايه به دفتر شركت جهت پرونده پروژه - مطابق با استانداردهای مربوطه و تاييد شده.
 • تهيه صورت مجلس انبار گردانی ماهيانه.
 • تهيه ليست حضور پرسنل روز مزدی كه در ساعت شروع به كار پرشده و ليست بسته شده و اثر انگشت در پايان روز كاری از پرسنل گرفته شود .

تهيه گزارشات روزانه برابر با ضوابط و فرم هاي شركت كه حداقل دارای مطالب زير باشد: 

 • تاريخ شامل روز هفته ماه سال
 • وضعيت جوی و دمای اپتيمم (فصل پاييز و زمستان)
 • تعداد نيروهای روز مزدی و مقاطعه كار.
 • مشخص نمودن محل كار نيروهای كارگاه.
 • حجم و نوع كار انجام شده توسط پرسنل.
 • ميزان نسبی مصالح مصرفی توسط پرسنل.
 • برآورد هزينه واحد عمليات اجرايی توسط پرسنل و تحليل آن بر اساس دستمزد روزانه يا قرارداد مقاطعه كار.
 • تعيين درصد پيشرفت فيزيكی آيتم كاری با در نظر گرفتن حجم كل عمليات.

تعيين برنامه كاری فردا شامل:

 • تعداد و محل كار پرسنل روز مزدي و مقاطعه كار.
 • رفع ايرادات اولويت دار جهت برنامه كاري فردا.
 • هماهنگی جهت رفع كسری های مصالح و تجهيزات.
 • تكميل جدول پيشرفت فيزيكی ماهانه واقعی پروژه، بررسی و تعيين علت عقب ماندگی(تاخير) آيتم كاری به تفكيك، از برنامه زمانبندی.
 • حضور در محل كارگاه حداقل نيم ساعت قبل از شروع و بعد از اتمام كار كارگران.
 • ارتباط دايم با دستگاه نظارت و مدير پروژه قبل از اجرای آيتم كاری.
 • اخذ حداقل سه نسخه استعلام قبل از انعقاد قرارداد های مقاطعه كاری.
 • تهيه و تنظيم قراردادهای كتبی پرسنل مقاطعه كار و تشكيل پرونده طبق ضوابط شركت.

تبصره : عدم ثبت ليست پرسنل روز مزدي در اول صبح و نبستن انتهای ليست تخلف مالی محسوب شده و بار اول اخطار كتبی، بار دوم جريمه مالي معادل 10% كاركرد پرسنل روز مزد و بار سوم اخراج در پی خواهد داشت و درج در پرونده، گزارشات بازرس ويژه شركت در اين خصوص سنديت دارد و قطعی است .

پرداخت های مالی پرسنل مقاطعه كار دارای شرايط زير می باشد:

 • تشكيل پرونده
 • صورتجلسه پيشرفت فيزيكی و تعيين مبلغ ريالی كار انجام شده.
 • پرداخت مالی به طور مستقيم به حساب معرفی شده مقاطعه كار براساس كسر پرداخت های قبلی و كسورات قانونی از طريق حسابداری.
 • پيش بينی های لازم جهت فرستادن پرسنل ثابت كارگاهی به مرخصی ماهانه و در صورت لزوم تعيين جايگزين.
 • تهيه صورتجلسه كاركرد ماهانه پرسنل با هماهنگی مدير پروژه جهت دريافت حقوق ماهانه كه شامل :
 • تعداد روزهای كاركرده.
 • تعداد روزهای استفاده شده مرخصی.
 • اضافه كاری های انجام شده طي ماه به تفكيك روز و ساعت و محل كار.
 • ميزان كم كاری ها و خسارات وارده به شركت ناشی از كوتاهی در انجام وظايف.
 • برآورد مصالح مورد نياز هر آيتم كاری طبق نقشه ابلاغی و شرايط فيزيكی، تهيه مصالح و در صورت نبود مصالح يا صرفه خريد از مركز، ارسال ليست سفارش به مدير پروژه طبق برنامه پيشرفت فيزيكی.
 • خريد اجناس و اقلام اضطراری توسط سرپرست مجاز می باشد. در مورد خريدهای كلی طبق برنامه زمانبندی مسئوليت پيگيری (نه خريد) دارد.
 • كنترل و نظارت بر اجرا طبق نقشه و مشخصات فنی و نكات فنی اجرای كار.

نکته: در صورت عدم رعايت مشخصات فني و صدور دستور كارهاي منجر به تخريب و دوباره كاری، كليه خسارات وارده از محل حقوق و تضمين های سرپرست كارگاه كم خواهد شد.

 • گرفتن دستور كار كتبی قبل از شروع هر بخش از كار(بويژه اضافه عمليات ها) و تنظيم صورت مجلس انجام كار پس از پايان كار با ناظر مربوطه و تهيه كروكی كار انجام شده.
 • تهيه صورت وضعيت موقت و ارسال آن به دفتر شركت قبل از پايان روز آخر هر ماه.
 • تسلط كامل بر مشخصات فنی خصوصی و فنی كارهای عمومی ساختمان (نشريه55).
 • كنترل پروژه طبق:
 • تهيه ليست تنخواه گردان و پيوست اسناد و فاكتورهای مربوطه طبق ضوابط شركت و ارايه به حسابدار هر پنج شنبه ظهر.
 • تهيه ليست حقوق و دستمزد كارگری بصورت هفتگی هر پنج شنبه جهت تسويه آخر هفته كارگری.
 • تهيه دفتر اطلاعات كارگاه در دو نسخه طبق استاندارد تهيه دفتر اطلاعات كارگاه.
 • در اولويت قرار دادن فهرست كارهای ابلاغی در دفتر پی گيری كار گاه و ارائه دفتر پی گيری در انتهای ماه به دفتر شركت جهت ارزيابی ماهانه پيشرفت كار.
 • پر كردن فرم ميزان كار كرد و هزينه واحد عمليات آيتم های مختلف اجرای كار.
 • جهت كليه عمليات اضافه كار در دفتر گزارش بازديد از پروژه حجم عمليات اضافه كار توسط ناظر تاييد و امضاء گردد. كافی است اين اعداد و شماره فرم گزارش بازديد به همراه كروكی به مسئول امور پي گيری جهت اخذ دستور كار و صورت مجلس مربوطه اعلام شود .
 • گزارش تلفني به دفتر مركزی و مسئول صورت وضعيت ها در خصوص اضافه عمليات ابلاغي از طرف ناظر پروژه همزمان با ابلاغ جهت اقدامات فنی و حقوقی لازم.
 • ايجاد و حفظ رابطه حسنه با نظارت مقيم و دستگاه نظارت و همچنين با ساير پرسنل كارگاه در راستاي حفظ منافع شركت.
 • سرپرست كارگاه موظف است چنانچه در زمينه مفاهيم مندرج در اين شرح وظايف سؤال يا مشكلی دارد، از مديران مافوق خود استعلام و رفع ابهام نمايد. 

ب)در کارگاه های کوچک

 • انجام وظایف اجرایی زیر نظر مدیر پروژه و زمانبندی پروژه.
 • انجام مکاتبات لازم با کارفرما و نظارت.
 • مدیریت بر عملیات پیمانکاران از طریق سرپرست  فنی و اجرایی.
 • بررسی و رفع مشکلات فنی پروژه با همکاری دفتر فنی پروژه.
 • رسیدگی کامل به مسایل بهداشت و ایمنی صنعتی و آموزش در سایت.
 • تامین مواد و متریال مورد نیاز.
 • دریافت گزارشات مالی ماهیانه از واحد مالی سایت درخصوص هزینه های سایت و پیش بینی بودجه مورد نیاز و ارائه به مدیر پروژه.
 • نظارت بر چگونگی تامین و انبارش و مصرف کالا در سایت.
 • بررسی و تایید گزارشات روزانه، هفتگی و ماهیانه تهیه شده توسط برنامه ریزی و کنترل پروژه.
 • تهیه مقادیر و مدارک لازم جهت ارائه به مدیر پروژه برای تهیه صورت ‌وضعیت برای کارفرما.
 • تهیه گزارشات کمی و کیفی و صورت‌جلسات و صورت ‌مجالس لازم.
 • كنترل و نظارت بر اجرا طبق نقشه و مشخصات فنی و نكات فنی اجرای كار .

نکته: در صورت عدم رعايت مشخصات فنی و صدور دستور كارهاي منجر به تخريب و دوباره كاري، كليه خسارات وارده از محل حقوق و تضمين هاي سرپرست كارگاه كم خواهد شد.

شرح وظایف مدیر پروژه

 • مطالعه و تهیه Scope کار پروژه ارجاع شده.
 • تهیه برنامه کلی پروژه با همکاری برنامه‌ریزی و تعیین منابع لازم جهت انجام پروژه.
 • تهیه بودجه و پیش‌بینی هزینه‌های پروژه و اخذ تائید هیات عامل با همکاری برنامه‌ریزی.
 • تهیه منشور پروژه که موافقت نامه ای به منظور شفاف سازی و مشخص کردن عوامل مهم و حیاتی در اجرای پروژه بر اساس قرارداد با کارفرما می باشد.
 • ارجاع کار به واحدهای مجری پروژه مانند E ،P  و C طبق برنامه‌های تهیه شده.
 • پی گیری انجام کارها از نظر کمی و کیفی در واحدهای مختلف.
 • تائید کلیه اسناد فنی و اسناد مالی پروژه و تهیه حیطه اختیارات واحدهای مرتبط.
 • تامین و سازماندهی نفرات لازم برای اجراء پروژه و شرح وظایف نفرات.
 • تهیه فرم حدود اختیارات نفرات کلیدی پروژه.
 • پیگیری مکاتبات با کارفرما، صورت‌ وضعیت های ارسالی به کارفرما و رسیدگی نهایی به  صورت ‌وضعیت های پیمان کاران.
 • پیگیری عملیات اجرایی، ساخت و خرید و ... و تهیه گزارشات لازمه برای هیات عامل.
 • انجام تمهیدات لازم جهت بهینه ‌سازی قیمت ها و روش های اجرای پروژه جهت هرچه بهتر انجام شدن پروژه و توجیه هیأت عامل
 • رسیدگی به استخدام نیروهای اجرایی لازم برای پروژه.
 • اخذ نقطه نظرات کارفرما و هیات عامل و اعمال آن در پروژه.‌
 • تائید مدارک خریدها و سفارشات پروژه.
 • تحویل قسمت های اجراء شده پروژه و انتقال به مرحله بعدی تا پایان کار راه‌اندازی.
 • ارزشیابی کارمندان.
 • مطالعه دقیق پیمان منعقده فی مابین شركت و كارفرما و آگاهی از تعهدات طرفین قرارداد و داشتن اطلاعات كافی و كلی از نقشه‌ها و مدارك منضم به پیمان.
 • آگاهی كافی از قیمت‌های روز مصالح و دستمزدها و هزینه اجرای عملیات موضوع پیمان و آگاهی از فهارس بهاء منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و داشتن توانایی لازم به منظور آنالیز بهاء واحد كارهای مربوط به موضوع پیمان و داشتن تخصص و تجربه كافی در زمینه مدیریت كارگاهی و مدیریت پروژه‌های عمرانی و آگاهی لازم در مورد بخشنامه‌های مهم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مرتبط با كارهای حوزه مدیریت خود.
 • دارای توانمندی‌های مدیریتی لازم برای هدایت پروژه و كارگاه و برخورداری از متانت و شیوایی كلام در طرح مسائل پروژه و در دفاع از حقوق شركت و تلاش در جهت حفظ منافع شركت و توانمند برای كاهش زیان‌های احتمالی پروژه و شركت.
 • ایجاد ارتباط فعال و مطلوب با كارفرما و مشاور (دستگاه نظارت) و نمایندگان آن‌ها در چهارچوب پیمان و منافع شركت و دریافت نظرها و دیدگاه‌های ایشان در مورد كار و پروژه و انتقال نظر و دیدگاه‌ها به معاون اجرایی شركت و همچنین تلاش در جهت تحقق نظرها و دیدگاه‌های مذكور در چهارچوب پیمان و منافع شركت و ارائه راهكارهای مناسب به منظور حل و فصل‌ مسائل پروژه و تسریع در عملیات اجرایی و دفاع از حقوق و منافع شركت در مقابل كارفرما و مشاور و نمایندگان آن‌ها.
 • انجام اقدامات و وظایف محوله از سوی مدیرعامل شركت.

شرح وظایف برنامه ‌ریزی و کنترل پروژه

 • تهیه برنامه زمانبندی کلی پروژه‌ با توجه به موارد قرارداد.
 • تعیین حدود برنامه‌های فرعی مربوط به طراحی، تدارکات و امور اجرایی پروژه با توجه به برنامه کلی پروژه.
 • کنترل برنامه‌های زیر پروژه‌ با استفاده از گزارشات مسئولین برنامه‌ریزی واحدهای ذیربط.
 • تعیین بودجه پروژه‌ و مقایسه با هزینه‌های انجام شده.
 • تهیه گزارشات پیشرفت فیزیکی و هزینه‌ای پروژه‌ جهت مدیریت پروژه و نظارت و کارفرما.
 • جمع آوری اطلاعات برای تهیه صورت وضعیت ها جهت ارائه به کارفرما با توجه به عملیات انجام شده.

شرح وظایف دفتر فنی

 • استخراج فهرست مقادیر کارهای انجام شده.
 • رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران جزء و کنترل مقادیر و حجم عملیات اجرایی انجام شده.
 • تنظیم صورت جلسات کارهای انجام شده و تغییر یافته.
 • پی گیری دستورکارها و اخذ تاییدیه های مربوطه.
 • تهیه مستندات اعم از دستورکار و آنالیز بها و روش اجرای کارهای جدید ابلاغ شده خارج از پیمان.
 • استخراج پیشرفت فیزیکی روزانه، هفتگی و ماهانه.
 • تهیه و تنظیم صورت وضعیت ها به صورت ماهانه.
 • تهیه و تنظیم صورت وضعیت تعدیل.
 • در صورت تحویل مقطعی قسمت هایی از پروژه تنظیم اسناد مربوطه جهت تحویل موقت بخش های مربوطه.
 • استخراج موارد مربوط به تناقضات حین اجرای کار و تاخیرات پرداختی کارفرما و عدم تطابق با بخشنامه ها و مستندات قانونی جهت ارجاع به مدیریت پروژه.
 • استخراج جدول مصالح کارهای اصلی پروژه.
 • برداشت متره و تهیه صورت وضعیت پروژه.
 • کنترل ونگهداری نقشه های پروژه و توضیع آنها بین واحدهای مربوطه.
 • تهیه نقشه های کارگاهی واعمال دستور کارها در آنها.
 • طراحی ساختمانهای موقت.
 • کنترل کیفی پروژه.
 • مطالعه شرایط پیمان درباره کیفیت کارها یا در صورت فقدان آن، در نظر گرفتن استانداردهای صنعت ساخت و ساز.
 • کنترل کیفی کارهای تحت پیمان بر اساس نوع کاربری.
 • ارزیابی ابعاد و مشکلات پروژه.
 • شناخت حدود توانایی تشکیلات کارفرما درباره کنترل کیفی.
 • کنترل و تنظیم درجات مرکز بتن و سایر تجهیزات اندازه گیری.
 • کنترل مصالح کارهای اصلی که به کارگاه ارسال می شوند.
 • کنترل ساخت، حمل، ریختن و جادادن بتن.
 • کنترل جوشکاری ها.
 • کنترل عملیات خاکی و روسازی راه.
 • کنترل و بایگانی کردن گزارش های آزمایشگاهی و یافتن علل نتایج ضعیف.
 • کنترل عملیات نازک کاری.
 • کنترل کارهای تاسیساتی.
 • سرپرستی امور مربوط به پیمانکاران جزء
 • کنترل متره پیمانکاران جزء (ارسال شده توسط واحد ساختمانی و تهیه صورت وضعیت آنها)
 • اخذ استعلام و پیشنهاد قیمت برای کارهایی که باید به پیمانکاران جزء واگذار گردند.
 • بررسی و اظهار نظر درباره نقشه های کارگاهی و روش های ساخت پیشنهادی پیمانکاران جزء.
 • پاسخگویی به مشکلات فنی پیمانکاران جزء و توضیح درباره دستور کارهای کارفرما.
 • رسیدگی به دعاوی پیمانکاران جزء و ارائه گزارش درباره آنها به مدیر پروژه.
 • نظارت بر کیفیت کارهای پیمانکاران جزء.
 • بایگانی یک نسخه از کلیه نامه نگاریها ،دستور کارها و صورت وضعیتهای پیمانکاران جزء.
 • راهنمایی پیمانکاران جزء در صورت نیاز.
 • بازرسی و تحویل موقت کارهای تحت پیمان و تهیه صورت وضعیت قطعی پیمانکاران جزء.
 • ارائه گزارش درباره وضعیت پیمانکاران جزء.
 • برقراری سیستم کنترل برای عملیات نقشه برداری.
 • نظارت و کنترل بر کیفیت کالاها و تجهیزات خریداری شده.
 • برقراری سیستم گزارش دهی مناسب.

شرح وظایف سرپرست فنی و اجرا

 • نظارت بر پیمانکاران ساخت و نصب و رفع مشکلات فنی آنان.
 • اخذ برنامه های اجرائی از برنامه ریزی و کنترل پروژه.
 • توزیع برنامه به واحدهای اجرائی (پیمانکاران/ گروه های امانی).
 • مطالعه برنامه و پیش بینی و هماهنگی جهت تأمین منابع مورد نیاز قبل از شروع هر کار.
 • تهیه چک لیست های مناسب جهت دستور کارهای برنامه و تکمیل آنها.
 • انجام نظارت فیزیکی روزانه بر امور در دست انجام در سایت.
 • برگزاری جلسات داخلی با مجریان (پیمانکاران/ گروه های امانی) جهت مسائل برنامه و مشکلات اجرائی.
 • جمع آوری اطلاعات لازم برای گزارشات روزانه، هفتگی و ماهیانه مرتبط با واحد کنترل پروژه.
 • کنترل صورت وضعیت های پیمانکاران.
 • تهیه گزارشات لازم از منابع مصرف شده در مورد کارهای اضافی.
 • رسیدگی و پاسخگوئی به مکاتبات فنی مرتبط با حوزه اجرا.
 • حضور در جلسات با کارفرما و نیز تهیه گزارشات مرتبط با امور برنامه و کنترل پروژه.
 • اعلام وضعیت تغییرات لازم الاجرا در برنامه زمانبندی.
 • تهیه گزارشات هفتگی از وضعیت پیمانکاران و مشکلات و راهکارها و اعلام به سرپرست کارگاه.
 • ایجاد هماهنگی بین گروه های اجرائی فعال در جبهه های کاری از نظر تأمین منابع و امور ایمنی وبهداشت و آموزش.
 • رسیدگی به امور حراستی و ایمنی هماهنگ با مسئولین مربوطه.
 • ارتباط و هماهنگی با دفتر فنی جهت امور مربوط به اجرا و تأمین مواد و مدارک.
 • هماهنگی با QC جهت تسریع و پیشبرد تکمیل مدارک فعالیت های انجام شده.
 • هماهنگی با نظارت جهت اخذ مجوزهای لازم انجام کار.
 • هماهنگی با انبار بمنظور تدارک و تأمین بموقع مصالح مورد نیاز.
 • هماهنگی کامل در امور طراحی، ساخت و نصب و اجرا با دفتر فنی.

شرح وظایف مسئول ایمنی، بهداشت و آموزش

الف)ایمنی

 • تدوین مقررات ایمنی کارگاه با همکاری سرپرست کارگاه و مدیر پروژه.
 • شرکت در جلسات هماهنگی هفتگی کارگاه و اعلام مسایل ایمنی برای پبت در صورت جلسه.
 • تشکیل جلسه توجیهی با پیمانکاران جزء و اخذ تعهدنامه از آنها درباره الزام به مقررات ایمنی کارگاه.
 • گزارش موارد نقض مقررات ایمنی توسط پیمانکاران جزء به آنان وارائه راهنمایی های ضروری برای ایجاد محیط کار ایمن.
 • توصیه های ضروری به سرپرست امور ساختمان درباره ایمن سازی فعالیت های مخاطره آمیز قبل از آغاز اینگونه فعالیت ها.
 • کنترل دائمی فعالیت های ساختمانی و گزارش موارد نقض مقررات ایمنی به سرپرست امور ساختمانی، همراه با توصیه های مناصب برای ایمن سازی اینگونه موارد.
 • متوقف کردن شیوه های کار مخاطره آمیز و گزارش سریع مورد مشاهده شده به سرپرست امور ساختمانی.
 • گزارش فوری حوادث جدی از قبیل مصدومیت منجر به بستری شدن، فوت ناشی از حادثه، تصادف های شدید و غیره. در این قبیل موارد سرپرست امور ایمنی باید درباره علل حادثه تحقیق کرده و گزارشی درباره آنها به مدیر پروژه ارسال دارد. در این گزارش همچنین باید تدابیر پیش گیری کننده در آینده توضیحات کافی ارائه شوند.
 • تعبیه امکانات اطفای حریق در انبار و سایر فضاهای حساس و آزمایش ادواری کپسول های اطفای حریق.
 • تدوین ضوابط ایمنی برای گزینش کارگران و پیمانکاران دست دوم در کارهای خطردار.
 • کلیه کارگران باید مجهز به کلاه و کفش ایمنی بوده و همچنین درصورتی که شرایط و نوع کار اقتضاء نماید سایر وسایل حفاظت  فردی از قبیل دستکش، ماسک، کمربند و طناب نجات و غیره مطابق ضوابط آئین نامه مربوط باید در اختیار کارگران قرار داده شود .
 • کلیه معابر، پلکان ها، سطوح شیب دار، باز شوها، پرتگاه ها و بطور کلی تمام نقاطی که احتمال خطر سقوط افراد را در بر دارند، باید بوسیله نرده و پوشش های موقت و مناسب حفاظت گردند .
 • در لبه سطوح شیب دار باید موانع مناسب و کافی جهت جلوگیری از سقوط کارگر و یا ابزار کار پیش بینی شود .
 • قالب بتن باید قبل از بتن ریزی بازدید و  نسبت به استحکام آن اطمینان حاصل شود تا  در موقع بتن ریزی قالب بکار برده  شود.
 • در موقع برداشتن قالب بتن باید احتیاط های لازم به منظور حفاظت کارگران ازخطر احتمالی سقوط بتن یا قالب بکار برده شود.
 • دستگاه های بتن ساز باید دارای ضامن باشد تا در هنگام تمیز کردن دستگاه را قفل و از حرکت اتفاقی آن جلوگیری کند.
 • برای بالا بردن تیرهای آهن باید از کابل یا طناب های محکم استفاده شود و برای جلوگیری از خمش بیش از حد کابل باید از چوب یا وسیله مشابه دیگری در بین تیر آهن و کابل قرار داده شود و از زنجیر برای بالا بردن تیر آهن استفاده شود.
 • در موقع نصب ستون ها یا تیرهای آهن قبل از جداکردن نگهدارنده تیر آهن باید حداقل نصف تعداد پیچ و مهره ها را بسته یا جوشکاری لازم انجام شده باشد.
 • خرپاها باید بوسیله نگهدارنده بر روی پایه قرار گیرد و پس از نصب مهارهای لازم و اطمینان کامل از پایدار بودن آن از نگهدارنده جدا شود.
 • قبل از نصب تیر آهن دیگر، تیر آهن زیرین باید صد در صد پیچ و مهره و یا جوشکاری شده باشد.
 • در مواردی که ستون های آهن روی هم قرار می گیرند نباید بیش از 1 طبقه ستون بدون جوشکاری و اتصالات لازم روی ستون زیرین قرار داده شود .
 • تیرهای آهن و ستون ها باید بلافاصله پس از نصب از نظر اطمینان به انجام صحیح و کامل بازدید شود.
 • در موقع بارندگی شدید و وزش بادهای سخت و یخبندان باید از نصب و بر پاداشتن تیرهای فلزی خودداری شود.
 • جوشکاری الکتریکی بوسیله داربست های آویزان که با کابل نگهدازی می شود مجاز نیست.
 • کابل های دستگاه های جوشکاری الکتریکی باید دارای روپوش عایق مطمئن و بدون زدگی باشد.
 • از گذاردن بار و تکیه دادن داربست بکارهای بنایی که بطور کامل ملات آن سفت نشده باشد باید جلوگیری بعمل آید.
 • در موقعی که کارهای بنایی در طبقات زیر انجام می گیرد، هنگام نصب و برپا داشتن تیر آهن و کارهای بتونی و نصب سنگ در طبقات باید سقف و یا پوشش مناسبی بین آنها قرار داده شود تا از سقوط مصالح از طبقات بالا بر روی کارگران جلوگیری گردد.
 • بالا بردن آسفالت یا قیر داغ بوسیله کارگر و نردبان ممنوع است .
 • ظرف محتوی قیر داغ نباید در محوطه بسته نگهداری شود مگر آنکه قسمتی از محوطه باز بوده و تهویه بطور کامل و کافی انجام گیرد .
 • شعله های باز، مشعل، کبریت مشتعل و وسایل مشابه نباید در مجاورت دهانه های مجاری فاضلاب، خطوط اصلی گاز و مجاری مشابه قرار داده شود.
 • کارگران را نباید به بالا بردن و پائین آوردن بار و ابزار کار محکم یا سنگین به وسیله نردبان وادار کرد.
 • برای گرم کردن بشکه های محتوی قیر باید ترتیبی اتخاذ گردد که ابتدا قسمت فوقانی قیر در طرف ذوب شود و از حرارت دادن و تابش شعله به قسمت های زیرین ظرف قیر در ابتدای کار جلوگیری بعمل آید.
 • تهیه گزارش در خصوص اجرا یا عدم اجرای موارد مذکور در بندهای فوق بر حسب مورد و ارسال آن به سرپرست کارگاه.
 • تهیه گزارش حادثه در صورت وقوع حادثه و تکمیل فرم گزارش حادثه حداکثر 24 ساعت پس از وقوع حادثه و ارسال آن به سرپرست کارگاه.
 • تهیـه گـزارش مـاهانه به پیــوست کلیه فرم های بازدیـد ماهانه ایمنـی و فرم گـزارش حادثه در پایان هر ماه و ارسال آن به سرپرست کارگاه.
 • در موقع انجام کارهای اجرایی که ضریب خطر آنها بالا است، حضور فیزیکی مسئول ایمنی الزامی است.
 • موارد آموزشی چون ماهیت بهداشتی و ایمنی دارند به عهده مسئول ایمنی می باشد.

ب) بهداشت 

 • شناسایی خطرات، ارزیابی و کنترل ریسک ها به همراه روش اجرایی آن.
 • پیش بینی هزینه های بهداشتی پروژه حداکثر یک ماه پس از شروع بکار و ارسال آن برای سرپرست کارگاه.
 •  تعیین مشکلات بهداشتی که با روش های آموزشی قابل کنترل است، تدوین برنامه اجرایی، (حداکثر یک ماه پس از شروع به کار)، اجرای برنامه مدون شده در طول سال و ارائه نتایج اثر بخشی.
 • طراحی و تهیه یک بروشور آموزشی با موضوع  بهداشت حرفه ای و تکثیر و توزیع آن بین کارگران .
 • تدوین فرایند وسایل حفاظت فردی به گونه ای که موارد زیر در آن رعایت گردد:
 • لیست وسایل مورد نیاز، تعداد کارگران مشمول استفاده، تعداد مورد نیاز در پروژه، نحوه آموزش، برنامه نظارتی.
 • تدوین روش اجرایی آمادگی ومدیریت واکنش در مواقع اضطراری.
 • تهیه دستورالعمل های بهداشتی برای هر یک از مشاغل و فرایند های کاری، تصویب آن در کارگاه، ابلاغ آن برای اجرا و ارزشیابی نتایج آن.
 • بازدید هفتگی از محیط کار و تهیه گزارش کتبی و اعلام به سرپرست کارگاه.
 • بررسی و ارزشیابی برنامه های اجرا شده و تعیین میزان نیل به خط مشی و اهداف تدوین شده.
 • نظارت بر امور بهداشتی کارگاه، مانند نظافت آشپزخانه، سالن های غذا خوری، دستشویی ها، طرز جمع آوری و دفع زباله.
 • تشکیل کلاس های آموزشی درباره مسایل ایمنی برای سرپرستان، پیمانکاران جزء و نمایندگان کارگران.
 • آموزش نگهبانان درباره شیوه مقابله با حریق تا رسیدن واحدهای آتش نشانی به محل حریق.
 • تهیه تابلوهای هشدار دهندۀ ایمنی.
 • تشکیل و حفاظت از بایگانی ایمنی.

شرح وظایف سرپرست پشتیبانی اجرا و تامین تجهیزات

تدارکات کالا 

 • تعیین کیفیت کالا
 • تعیین کمیت کالا
 • تعیین نحوه تهیه کالا (اجاره – رهن – دست دوم و...)
 • فناوری روز
 • ارزیابی ریالی کالا
 • آینده نگری و الزامات آینده

ماشین آلات و ابزارها

 • برآورد ماشین آلات مورد نیاز برای پروژه.
 • برآورد کمیت ماشین آلات مورد نیاز.
 • برآورد کیفیت ماشین آلات مورد نیاز.
 • نحوه خرید ماشین آلات.
 • نحوه تهیه ماشین آلات.
 • نگهداری ماشین آلات.
 • شناسایی تکنولوژی مدرن روز.
 • اجاره ماشین آلات.
 • اجاره دادن ماشین آلات در حین یا در زمان اتمام پروژه.
 • برآورد قیمت ریالی ماشین آلات.
 • آینده نگری و استراتژی شرکت در قبال ماشین آلات (مثلا تا دو سال آینده 5 کامیون فیکس مورد نیاز می باشد).
 • تامین نیروی انسانی ماشین آلات و مدیریت آنها.

انبار مرکزی

 • سیستم نظارت بر انبارها.
 • تعیین کیفیت کالاهای وارد بر انبار QC.
 • تعیین کمیت کالاهای انبار.
 • مطابقت انبارها با استراتژی شرکت.
 • تعیین خرید یا اجاره کالاها.
 • تعیین زمان خرید و استفاده کالا.
 • تهیه نرم افزار انبارداری (خرید و پشتیبانی و تشکیل شبکه انبارهای به انبار مرکزی).
 • مدیریت  و تشکیل انبارداری.
 • مدیریت خرید (جنس ایرانی، خارجی، استوک و...).
 • مدیریت و کنترل استفاده صحیح از کالا.
 • آموزش صحیح و بهینه از کالا و ماشین آلات.
 • ترتیب انتقال ضایئات به خارج از کارگاه.
 • مشخص کردن نوع و مقدار کالاهای موجود(تعیین هزینه تجمیعی هر یک از اجناس).
 • مشخص کردن محل کالاهای موجود(تنظیم و مشخص کردن فضاهای انبار).
 • گزارش روزانه درباره اجناس رسیده به انبار.
 • نگهداری و بهنگام کردن کارتکس و نرم افزار انبار.
 • تعیین روزانه ارزش ریالی موجودی انبار.
 • انبارگردانی مطابق زمان مصوب.
 • کنترل انطباق کیفیت اجناس ارسالی با نمونه های تصویب شده.
 • تعیین حداقل کالاهای مصرفی و سفارش آنهایی که به حداقل رسیده اند.
 • عدم پذیرش اجناسی که بدون درخواست خرید به انبار ارسال می شوند و گزارش این قبیل موارد به سرپرست تدارکات و سرپرست کارگاه.
 • اطلاع ورود اجناس به واحد درخواست کننده.
 • صادر کردن قبض های خروجی اجناس به افراد ذی ربط بر پایۀ مندرجات برگ درخواست خرید.
 • مطابقت مقادیر اجناس ورودی با مقادیر درخواست شده.
 • تنظیم گزارش اجناس رسیده به انبار (این گزارش به مدیر پروژه، مسئول امور ساختمانی، کنترل پروژه و مسئول تدارکات ارسال می شود).
 • بایگانی و نگهداری از اسناد مربوط به درخواست خرید، قبض های خروجی و گزارش های انبار.

شرح وظایف تامین 

 • شناسایی پیمانکاران تأمین کالا و ساخت و اعلام به مدیر پروژه.
 • انجام مناقصات.
 • عقد قرارداد با پیمانکاران خرید و ساخت با هماهنگی امور قراردادها با تایید مدیر پروژه.
 • بازرسی بر حسن انجام خرید و ساخت در مقاطع مختلف از طریق مشاورین و نظارت.
 • هدایت هزینه های تامین بر اساس مقدار نقدینگی و رضایت پیمانکاران و تامین کنندگان.
 • انجام خریدهای داخلی و خارجی و ساخت با تایید مدیر پروژه.
 • ارائه سایر خدمات فنی به واحدهای اجرایی مانند حمل‌و‌نقل تجهیزات، بیمه، ترخیص کالا و ...
 • برنامه‌ریزی جزئی خریدها و ساخت ها مطابق برنامه‌های اصلی امور برنامه‌ریزی.
 • ارائه گزارشات پیشرفت هفتگی و ماهیانه از  فعالیت های خرید و ساخت به برنامه ریزی.
 • تهیه گزارشات مالی ماهیانه از پرداخت های انجام شده و پیش رو به پیمانکاران و پیش بینی بودجه مورد نیاز و ارائه به مسئول مالی اداری و مدیر پروژه.
 • ارزیابی ‌های اولیه و دوره‌ای از سازندگان و فروشندگان کالا و خدمات.
 • حمل، بسته‌بندی، ترخیص، بیمه، بارگیری، تخلیه و Packing List ....
 • ارائه خدمات ساخت داخلی برای جایگزینی خریداری خارجی در مقاطع مختلف پروژه‌ با تایید مدیر پروژه.
 • ایجاد بانک اطلاعاتی سازندگان و فروشندگان.
 • تهیه بانک اطلاعاتی قیمتها و اخذ بودجه‌های لازم برای خریدهای پروژه‌.
 • انجام کلیه اموری که ماهیت تامین دارند و در بهینه سازی روند پروژه موثر واقع می گردند.
 • مدیریت در تامین تجهیزات اصلی در سایت.
 • انجام عملیات مهندسی شامل طراحی، برآورد احجام و تفکیک عملیات ساخت و خرید.
 • تهیه لیست خریدهای مستقیم پروژه که بعد از خرید، بسته بندی و به سایت ارسال خواهند گردید.

شرح وظایف مالی و اداری

مالی

 • دریافت برنامه ها، خط مشی ها و دستور کار از مدیر پروژه.
 • تقسیم کار و تعیین وظایف و مسئولیت ها و اختیارات قسمت های مختلف امور مالی و نظارت بر حسن انجام وظایف و امور محوله به آنها و انجام تغییرات و جابجائی در مواقع ضروری بمنظور ایجاد تسهیلات لازم و تسریع در انجام عملیات مالی.
 • مشارکت در تعیین خط مشی و سیاست های مالی پروژه و نظارت بر اجرای آن و همکاری در تهیه و تنظیم دستورالعمل های لازم جهت اجرای قوانین و مقررات و همچنین مصوبات مالی و خط مشی های تعیین شده از طرف هیات عامل و مدیر پروژه.
 • نظارت مستمر بر انجام عملیات مالی در قسمت های مختلف بمنظور حصول اطمینان از صحت انجام عملیات و رعایت ضوابط و مقررات تعیین شده و رفع نواقص و مشکلات موجود و آموزش کارکنان جهت افزایش سطح مهارت آنان.
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیت های قسمت های مختلف امور مالی، برقراری توازن و رابطه منطقی با سایر قسمت های پروژه بمنظور جلوگیری از تراکم، تاخیر و رکود کارها.
 • نظارت، تهیه و تنظیم ترازنامه، حساب های سود و زیان (صورتهای مالی) و سایر گزارشات مالی پروژه و پیوست های مربوط و همکاری لازم با حسابرسان در مواقع ضروری طبق روش های تعیین شده.
 • برنامه ریزی جهت تخصیص منابع مالی بمنظور پرداخت هزینه های جاری و سرمایه ای و بدهی ها و نظارت بر استفاده صحیح از منابع مالی.
 • مذاکره با مراجع بانکی جهت دریافت اعتبار با توجه به نیازهای مالی پروژه.
 • تهیه و تنظیم گزارشات و اطلاعات مالی خواسته شده توسط مدیر پروژه و هیات عامل طبق دستورالعمل و ضوابط تعیین شده و تایید نامه ها و اسناد و گزارشات مالی و ارسال آن به قسمت های مربوط.
 • اجرای طرح ها و نظام های مختلف مالی طبق روش ها و ضوابط تعیین شده و بررسی و کنترل نتایج حاصله بمنظور حصول اطمینان از مطابقت نتایج حاصله با اهداف و خط مشی های مالی مصوب.
 • امضاء مکاتبات و احکام و اسناد مالی طبق ضوابط شرکت و اختیارات تفویض شده.
 • مشارکت در تهیه و تنظیم بودجه پروژه براساس پیش بینی ها و تغییرات احتمالی.
 • شرکت در جلسات رسیدگی به بودجه و ارائه گزارش های توجیهی لازم جهت تصمیم گیری و تصویب بودجه.
 • نظارت بر تهیه و تایید نهایی اظهارنامه مالیاتی و سایر گزارشات مالی و شرکت در جلسات مربوط بمنظور رسیدگی به عملکرد مالی و انجام اقدامات لازم جهت توجیه عملیات مالی انجام شده.
 • نظارت بر رعایت قوانین و مقررات جاری مملکت در تنظیم اسناد و مدارک و انجام عملیات مالی پروژه.
 • نظارت، کنترل و پی گیری در امر دریافت مطالبات، ثبت دفاتر و نگهداری مدارک و اسناد حسابداری.
 • نظارت بر اجرای سیستم های مالی از قبیل سیستم حقوق و دستمزد، سیستم بودجه، قیمت تمام شده و سایر دستورالعمل های مالی و بررسی و ارائه پیشنهادهای ضروری در جهت بهبود آنها.
 • تهیه گزارشات جامع و توجیهی از عملیات انجام شده در قسمت های مختلف امور مالی برای ارائه به مدیر پروژه.
 • نظارت بر حفظ و نگهداری اوراق بهادار و اسناد تعهد آور شرکت در صندوق.
 • نظارت بر انجام بایگانی صحیح مکاتبات، مدارک و اسناد حسابداری و مالی.
 • جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات لازم در مورد امکانات مالی مشارکت بمنظور بهره گیری بیشتر از امکانات بالقوه در جهت سوددهی بیشتر پروژه.

اداری

 • بررسی و نظارت بر انجام حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی و رسیدگی به سایر امور مربوط به آنان.
 • محاسبه و پرداخت حقوق و مزایا و صدور فیش حقوقی ماهیانه کارکنان تحت پوشش و واریز به حساب بانکی و کنترل صدور اسناد حسابداری مربوطه .
 • نظارت بر تهیه، تنظیم لیست های حقوق و دستمزد، مزایا و کسورات قانونی، هزینه های سفر و ماموریت و غیره مربوط به کارکنان تحت پوشش و تهیه اسناد ومدارک ضروری در این زمینه.
 • نظارت مالی بر تهیه سفارشات خرید و تدارکات شرکت و تشریفات مقرر بر اساس آئین نامه ها و دستورالعمل های داخلی و رسیدگی و کنترل موجودی های انبار و حسابداری انبارها و کاردکس.
 • ارزیابی افراد تحت سرپرستی از نظر کارائی، خلاقیت، انضباط و ........... در مقاطع مختلف و تشویق و تنبیه بموقع آنان.
 • بررسی و نظارت بر تعیین، سفارش و یا درخواست بموقع نیازمندی های واحد تحت سرپرستی.
 • نظارت بر رعایت نظم و اصول و مقررات واحد مربوطه.
 • پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران جزء.
 • همکاری با واحد کنترل پروژه در تهیه گزارش هزینه های واقعی فعالیت های پروژه.
 • پیگیری بیمه های کارگاه و تمدید آنها قبل از انقضای مدت مقرر.
 • اعمال مدیریت صحیح در مورد تنخواه گردان پروژه.
 • تنظیم لیست کارمندانی که درخواست مرخصی نموده اند و ارائه آن به سرپرست کارگاه جهت تصویب.
 • اداره خوابگاه و سالن غذاخوری.
 • ارسال لیست افراد کارگاه به سازمان تامین اجتماعی.
 • بایگانی و حفظ مکاتبات پروژه.
 • نگهداری اوراق ارزشیابی کارمندان.
 • تنظیم درخواست برای استخدام کارمندان و کارگران جدید.
 • نگهداری انتشارات مربوط به قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار،آشنایی با آنها و پیگیری موارد مقتضی.

شرح وظایف نگهبانی و انتظامات

 • اجرای ضوابط مقرر شده انتظامی و ارائه پیشنهادها برای بهبود اینگونه ضوابط.
 • سرپرستی گروه نگهبانان.
 • برقراری ارتباط با نزدیک ترین پاسگاه انتظامی.
 • انجام تحقیقات درباره نقض مقررات انتظامی و گزارش موارد ضروری به مدیر پروژه.
 • اتخاذ و اجرای تدبیرهای ویژه برای به دام انداختن سارقان.
 • کشیدن حصاری تقریبا نفوذ ناپذیر در اطراف محوطه کارگاه و تامین روشنایی در امتداد حصار و سایر نقاط حساس.
 • استقرار پارکینگ ها در خارج از محوطه حصارکشی.
 • کنترل ورود وخروج.
 • بازرسی کلیه بسته هایی که توسط افراد به خارج از محوطه حمل می شوند.
 • تهیه برگه ورود و خروج اشیای مجاز
 • گزینش نگهبانان(افراد معتمد، نداشتن سوء سابقه و...)
 • برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر تهیه، نگهداری و نقل و انتقال سلاح، بی سیم و لوازم مخابراتی براساس دستورالعمل‌های صادره.
 • تهیه و تکمیل شناسنامه محیطی و صدور کارت شناسایی پرسنلی.
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر تدوین و حسن اجرای حفاظت از تأسیسات، حفاظت پرسنلی، حفاظت اسناد طبقه‌بندی شده و تدوین و بازنگری طرح‌های حفاظت براساس دستورالعمل‌های صادره.
 • احترام به مراجعین و پاسخگویی به ارباب رجوع.
 • ارائه گزارشات لازم.
 • تهیه و تدوین و ابلاغ طرح‌های پیش گیری و مقابله با سوانح طبیعی و غیر طبیعی در ابنیه و تأسیسات مربوطه به شرکت. 

شرح وظایف سرپرست کارگاه پروژه های بازسازی و معماری داخلی

 • تامین نیروی کار کارگری ساده و برنامه ریزی جهت تعداد نفرات مورد نیاز جهت روزهای آتی و مشخص نمودن محل كار نيروهای كارگاه.
 • معرفی یا یافتن پیمانکار واجد شرایط یا نیروی استاد کار از قبیل بنا و کاشی کار و گچ کار و ...
 • حضور موثر در کارگاه از ساعت 8 صبح تا زمانی که کار کارگاهی در حال اجرا می باشد .
 • پیاده سازی و کنترل کلیه نقشه های اجرایی (معماری برق مکانیک) و توضیح برای پیمانکاران .
 • کنترل دقیق قبل و بعد از کلیه مراحل اجرا و نظارت کامل بر روند اجرای کار و مسوولیت حسن اجرا .

نکته: در صورت عدم رعايت مشخصات فنی و صدور دستور كارهای منجر به تخريب و دوباره كاری، كليه خسارات وارده از محل حقوق و تضمين های سرپرست كارگاه كم خواهد شد.

 • برنامه ریزی اجرای کار کارگاهی متناسب با برنامه زمان بندی کلی.
 • تهیه مصالح بنایی مورد نیاز کار در حد آجر سفال سیمان ماسه گچ و .. تا سقف مبلغ معین و مازاد بر مبلغ مذکور با هماهنگی مدیر پروژه.
 • تهیه و تامین ابزار آلات اجرای کار پس از هماهنگی با مدیر پروژه.
 • تهیه و تامین لوازم و اجناس مربوط به تاسیسات برقی و مکانیکی پس از اخذ تاییدیه لیست سفارش از مدیر پروژه.
 • تحویل و حفظ و نگهداری کلیه اجناس و مصالح وارد شده به کارگاه.
 • پیگیری کلیه امور محوله مربوط به اجرای کار از پیمانکاران.
 • هماهنگی و کسب دستور کار از مدیر پروژه در موارد عدم انطباق نقشه ها با محل اجرا.
 • تهیه لیست مربوط به کلیه لوازم و ابزار آلات کارگاهی که از ابتدای کار تهیه شده اند و تحویل.
 • تنخواه گردانی جزء از قبیل پرداخت حقوق کارگران، تهیه مصالح و ابزارآلات طبق بند 7و 8 و 9 ، پرداخت های مربوط به استادکاران و پیمانکاران پس از اخذ دستور پرداخت.
 • تهیه گزارش های کارگاهی هفتگی و صورت وضعیت مربوط به هزینه های تنخواه گردانی و پيوست اسناد و فاكتورهای مربوطه طبق ضوابط.
 • کنترل ریز متره کلیه پیمانکاران و هماهنگی جهت رفع كسری های مصالح و تجهيزات پس از هماهنگی با مدیر پروژه.
ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)
 • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
 • - لطفا فارسی بنویسید.
 • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
 • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد